Затверджене рішенням VIII Асамблеї Учасників ICC Ukraine 25 березня 2011 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІСІЇ

УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГОВОЇ ПАЛАТИ

 

  1. Комісії є консультативно-дорадчими органами Українського Національного комітету Міжнародної торгової Палати (далі УНК МТП), які працюють на засадах самофінансування.
  2. Основними завданнями Комісій є :

–         узагальнення практичного досвіду в галузях компетенції комісії;

–         забезпечення адаптації та  впровадження кращих світових практик, що опрацьовуються комісіями Міжнародної торгової палати на національному рівні;

–         забезпечення ефективних комунікацій між підприємницькими колами та органами влади і організаціями;

–         опрацювання проектів нормативних актів та розробка проектів змін до них,  їх супроводження;

–         вивчення та оцінка поточного стану справ в галузі компетенції комісії;

–         поширення інформації про діяльність комісії у ЗМІ;

–         сприяння бізнес-колам у отриманні актуальної інформації з питань компетенції комісії;

  1. У своїй діяльності Комісії керуються чинним законодавством України, Статутом УНК МТП, цим Положенням та ішими рішеннями керівних органів УНК МТП.
  2. На виконання основних завдань Комісії:

–         вивчають та дають оцінку пропозицій підприємств, установ та організацій щодо реалізації економічних, соціальних та іншіх програм за участю УНК МТП;

–         здійснюють експертизу законодавчих та інших нормативних актів у галузі компетенції, що надійшли на узгодження до УНК МТП, за її результатами надають відповідні висновки та пропозиції;

–         самостійно розробляють або беруть участь у підготовці проектів законів та інших нормативних актів у своїй галузі, що виносяться УНК МТП на розгляд відповідних державних органів;

–         дають роз’яснення та надсилають за належністю на розгляд відповідних державних органів листи та звернення учасників УНК МТП,установ та організацій

–         ведуть облік актів законодавства у своїй галузі,виконують функції ознайомлення з чинним законодавством, дають довідки з питань законодавства;

  1. Для виконання покладених на них завдань та функцій, Комісії мають право :

–         залучати до діяльності Комісії необхідних фахівців;

–         створювати робочі групи та інші структурні підрозділи, у тому числі і при регіональних представництвах УНК МТП;

–         поширювати інформацію про діяльність комісії у ЗМІ за погодженням у визначеному порядку;

–         отримувати від посадових осіб УНК МТП сприяння щодо організації співпраці з органами влади,установами та організаціями;

–         використовувати матеріально-технічну базу УНК МТП;

–         отримувати сприяння від регіональних представництв та учасників УНК МТП;

–         безпосередньо співпрацювати з комісіями Міжнародної торгової палати;

6. Комісії очолюються головами (співголовами, далі по тексту згадування голови комісії стосується і співголови комісії), які призначаються та звільняються на посади рішенням правління УНК МТП за поданням віце-президента, відповідального за роботу Комісій.

Термін повноважень голів Комісій УНК МТП складає два роки. З урахуванням якості виконання головою Комісії своїх обов’язків допускається продовження його повноважень на наступний термін або їх дострокове припинення.

7. Для кожної комісії може бути призначено не більше двох заступників, які призначаються та звільняються на посади рішенням Президента УНК МТП за поданням віце-президента, відповідального за роботу Комісій.

8. Голова комісії є відповідальним за :

–         керівництво  роботою комісії;

–         організаційне забезпечення діяльності Комісії (формування протоколів, розсилка запрошень, проведення опитувань, тощо);

–         фінансування заходів, що проводяться комісією (окрім представників органів державної влади);

–         якість експертної роботи комісії;

–         системний аналіз законодавства та актуальних новин у галузі компетенції комісії;

–         своєчасну подачу інформації про діяльність комісії до центрального аппарату УНК МТП (повідомлення про засідання комісії та інші заходи, плани роботи комісії, напрацювання комісії).

8. Заступник голови комісії має права та обовязки, визначені головою комісії за погодженням з віце-президентом, відповідальним за роботу комісій

9. Керівний склад комісій має першочергове право бути рекомендованим до включення до складу Комісій МТП, інших консультативно-дорадчих органів, а також на посади радників керівництва органів державної влади відповідно до сфери компетенції комісії.

10.До складу комісії можуть входити представники бізнес-кіл, органів державної влади, окремі експерти. Персональний склад комісії та розподіл обовязків членів комісії визначається   керівництвом комісії та затверджується віце-президентом, відповідальним за роботу Комісій.

11.Першочергове право включення до складу комісії та участі у засіданнях комісії мають учасники УНК МТП.

12.За запрошенням голови Комісії або за поданням віце-президента, відповідального за роботу Комісій, участь у засіданні комісії можуть брати особи, що не є членами Комісії.

13.Раз на півріччя Плани діяльності комісії подаються на погодження Головою (співголовами) комісії віце-президенту, відповідальному за роботу Комісій, який опрацьовує консолідований план роботи комісій та представляє його Президенту УНК МТП.

14.Раз на півріччя Комісії надають на погодження звіт про виконану роботу віце-президенту, відповідальному за роботу Комісій, який надає консолідований звіт про роботу комісій Президенту УНК МТП.

15.Періодичність засідання комісій складає не менш ніж 1 раз на квартал, у разі невиконання даного показника Правління УНК МТП розглядає питання щодо увільнення голови комісії чи її реорганізацію.

16.В разі необхідності, за погодженням з  віце-президентом, відповідальним за роботу Комісій, Комісія може розробити окреме Положення про Комісію та Функціональний регламент роботи комісій, які не протирічать організаційно-розпорядчим документам УНК МТП.