04 Лис

Затверджено VII Асамблеєю

учасників Асоціації УНК МТП

11 листопада 2016 року

Протокол № 

 

 

СТАТУТ

 Асоціації

Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати

 (Нова редакція)

 Ідентифікаційний код – 30019686

 

м. Київ2016 р.

 

 

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Всі терміни, що вживаються у цьому статуті з великої літери та для яких за загальними правилами української мови написання з великої літери не є обов’язковим, мають значення, надані їм у цьому статуті.

            1.1. Цей статут (надалі – ″Статут) визначає загальні правові та організаційні засади діяльності Асоціації ″Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати″ (надалі у цьому Статуті згадуваного як ″Комітет″ або за скороченою назвою – “Асоціація УНК МТП), що створена на невизначений строк у формі господарської асоціації відповідно до статті 3 Конституції Міжнародної Торгової Палати (Світової організації бізнесу) та Рішення Світової Ради Міжнародної Торгової Палати № 7, прийнятого на 175 сесії 3 квітня 1998 року у м. Парижі (Франція), та доручення Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. №22692/23 щодо підтримки створення Національного  Комітету МТП в Україні, яка здійснює свою некомерційну господарську діяльність без мети одержання прибутку, функціонує на основі Установчого договору про створення та діяльність Асоціації „Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” (далі – ″Установчий договір″), укладеного 11 листопада 2016 року в м. Києві як нова редакція Установчого договору про створення та діяльність Асоціації „Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” від 5 травня 1998 року та цього Статуту.

            1.2. Асоціація УНК МТП створена як національний комітет відповідно до Конституції Міжнародної Торгової Палати, надалі скорочено іменованої “МТП”, англійською мовою “ІСС”, має міжнародний статус та міжнародний характер діяльності. Упродовж свого існування, Комітет реалізує права та обов’язки колективного члена, організаційного осередку та представника МТП в Україні, які випливають із Конституції МТП.

            1.3. Асоціація ″УНК МТП″ представляє МТП в Україні відповідно до пункту 4 статті 3 Конституції МТП та здійснює  представництво  інтересів своїх членів у Міжнародній Торговій Палаті на підставі Конституції МТП.

            1.4. Асоціація ″УНК МТП″ є недержавною неприбутковою самоврядною юридичною особою, яка  об’єднує  юридичних  осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як фізичні особи-підприємці, та їх об’єднання.

1.5. Асоціація ″УНК МТП″ зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

1.6. Установчі документи Асоціації ″УНК МТП″ містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників та членів Комітету, працівників Комітету (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Комітету та інших пов’язаних з ними осіб;

1.7. Установчі документи Асоціації ″УНК МТП″ передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).

1.8. Доходи (прибутки) Асоціації ″УНК МТП″ використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації її мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності.

            1.9. Асоціація ″УНК МТП″ є  добровільним об’єднанням, створеним для постійної координації господарської діяльності її учасників, для представлення, задоволення і захисту їх правових та економічних інтересів, через об’єднання їх майнових ресурсів та організаційних можливостей.

            1.10. Комітет не втручається у господарську діяльність своїх учасників і прийняття ними управлінських рішень, не вчиняє дій, спроможних привести до обмеження конкуренції чи погіршення її умов. Комітет є уповноваженим представляти інтереси своїх учасників у відносинах з МТП, органами влади, іншими підприємствами та організаціями з питань діяльності Комітету.

            1.11. Комітет керується у своїй діяльності Конституцією МТП та нормами чинного законодавства України(включаючи міжнародні угоди, згода на які дана Верховною Радою України), цим Статутом і Установчим договором.

            1.12. Комітет відповідає за своїми зобов’язаннями усім майном, що йому належить, на яке може бути звернуто стягнення у відповідності з чинним законодавством України.

            1.13. Учасники Комітету, інші юридичні особи, держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Комітету; так само, Комітет не несе відповідальності за зобов’язаннями учасників Комітету, будь-яких інших осіб чи держави.

            1.14. Комітет незалежний у своїй діяльності від органів державного управління, політичних та інших громадських об’єднань, не підзвітний їм.

            1.15. Комітет здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, неупередженості, спільності інтересів і рівності прав його учасників, гласності, добровільності та самоврядування, доступності та відкритості.

СТАТТЯ 2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ КОМІТЕТУ

            2.1.  Найменування Комітету:

            українською мовою, повне – АсоціаціяУкраїнський національний комітет Міжнародної Торгової Палати”; скорочене –  Асоціація „УНК МТП”;

            російською мовою, повне – АссоциацияУкраинский национальный комитет Международной Торговой Палаты”; скорочене – Ассоциация „УНК МТП”;

            англійською мовою, повне – „Ukrainian National Committee of the International Chamber of Commerce, Association”; скорочене – „ICC Ukraine”, Association.

            2.2. Комітет має право використання зареєстрованого знака МТП для товарів і послуг (логотип “ІСС” із стилізованим зображенням земної кулі, вписаної у літери «ІСС») відповідно до Конституції МТП та Рекомендацій МТП щодо використання логотипа МТП національними комітетами та групами МТП.

            2.3. Комітет є власником знаку для товарів і послуг за Свідоцтвом №34528 від 15.09.2003 р. Бюл.№9 — зображення Золотої Скіфської Пекторалі.

            2.4. Місцезнаходження Комітету: вул. Рейтарська, 19-Б,  м. Київ, 01034, Україна.

СТАТТЯ 3. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

            3.1. Основною Метою діяльності Комітету є сприяння систематичному розвитку вільного міжнародного обігу товарів, послуг, інтелектуальної власності та інвестиційного капіталу, розвитку національної економіки та її інтеграції у світову господарську систему, збільшенню експорту товарів і послуг українських виробників, формуванню сучасних промислової, фінансової, торговельної інфраструктур, створенню сприятливих умов для конкурентної підприємницької діяльності, розвитку усіх видів підприємництва та становленню високого рівня професіоналізму, справедливості, чесності у сфері національних та міжнародних ділових відносин.

            3.2. Основними завданнями Комітету є:

            – консультації з питань комерційної діяльності та управління;

            – дослідження ринку та вивчення суспільної думки;

            – дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук;

            – міжнародні відносини, регулювання зовнішньої торгівлі, міжнародної фінансової та технічної співпраці;

            – навчання дорослих та інші види освіти у Школі бізнесу Асоціації ″УНК МТП″, яка є структурним підрозділом Асоціації ″УНК МТП″;

            – книговидавнича справа та сприяння видавництву та розповсюдженню публікацій Міжнародної Торгової Палати;

            – координація діяльності учасників Комітету, організація взаємовигідної співпраці та справедливого приватного врегулювання конфліктів і суперечностей між ними у постійно діючому Третейському суді при Асоціації ″УНК МТП″, який є структурним підрозділом Асоціації ″УНК МТП″;

            – представлення своїх учасників під егідою МТП як в Україні, так і за її межами, і представництво їх інтересів економічного спрямування перед третіми особами, включаючи МТП;

            – підтримання постійних зв’язків із Штаб-квартирою Міжнародної Торгової Палати у м. Парижі (Франція), підрозділами й іншими структурами МТП;

            – популяризація в Україні економіко-політичного курсу МТП, її експертних оцінок, пропозицій, правил, послуг, інших інструментів удосконалення економічної (підприємницької) діяльності, сприяння їх творчому запозиченню і реалізації в національних інтересах;

            – відродження традицій благодійництва та участь у формуванні гуманітарної політики України.

            3.3. Для реалізації зазначених мети й завдань, Комітет, відповідно до цього Статуту, Конституції МТП, чинного законодавства України та міжнародних угод:

            – здійснюватиме співробітництво з органами державної влади, недержавними громадськими та підприємницькими організаціями (об’єднаннями), з міжнародними та національними фондами, іншими юридичними особами України та інших країн;

            – залучатиме провідних фахівців України і від МТП до участі у сприянні економічному розвитку України, реалізації відповідних заходів, програм;

            – вживатиме заходів щодо залучення в Україну іноземних інвестицій, розроблення та реалізації інвестиційних програм, сприяння розширенню та підвищенню ефективності науково-технічних, виробничих і комерційних зв’язків між підприємництвом України й інших країн;

            – здійснюватиме редакційно-видавничу діяльність, поширюватиме інформацію, що не має характеру державної чи комерційної таємниці, про умови і можливості економічної діяльності на українському та зарубіжних ринках, її суб’єктів, досягнення науки і техніки;

            – сприятиме підвищенню кваліфікації українських фахівців у галузях державотворення і права, економіки та підприємництва, фінансів тощо;

            – організовуватиме чи сприятиме організації консультацій, конференцій, переговорів, виставок, інших заходів з питань економічного співробітництва, у тому числі міжнародного;

            – надаватиме своїм учасникам організаційну, інформаційну, методичну, іншу подібну допомогу у реалізації ними товарів, робіт і послуг під егідою Асоціації ″ УНК МТП″;

            – сприятиме розвитку культури, науки та освіти в Україні.

СТАТТЯ 4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС КОМІТЕТУ

            4.1. Комітет є недержавною неприбутковою самоврядною юридичною особою, яка набула правового статусу юридичної особи за законодавством України з дати її державної реєстрації.

            4.2. Відповідно до Господарського кодексу України Комітет є господарською асоціацією, здійснює господарську діяльність без мети одержання прибутку (некомерційна господарська діяльність) і має статус неприбуткової організації. Учасники Комітету не одержують прямих прибутків (дивідендів) від його діяльності.

            4.3.  Комітет є власником юридично відокремленого майна, має самостійний баланс та діє на засадах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування.

            4.4. Комітет є юридичною особою, яка не ставить метою своєї діяльності отримання прибутку для його розподілу між його засновниками (учасниками), членами Комітету, його працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами органів управління та інших пов’язаних з діяльністю Комітету; увесь дохід Комітету повинен бути направлений виключно на реалізацію його статутних цілей.

            4.5.   Комітет використовує майно для цілей, визначених його Статутом.

            4.6. Комітет має право самостійно здійснювати володіння, користування та розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності та призначення майна, від свого імені укладати угоди, набувати та реалізувати майнові або немайнові права та зобов’язання, виступати стороною процесу у державних і арбітражних (третейських) судах, відкривати рахунки в українській та іноземній валюті як в українських, так і в закордонних банківських установах, реалізовувати інші повноваження в порядку, встановленому чинним законодавством України.

            4.7.  Комітет може створювати представництва, філії та інші структурні підрозділи без прав юридичної особи в порядку, визначеному законодавством України і відповідними Положеннями, які затверджуються Правлінням Комітету, та надавати третім особам, у тому числі за межами України, повноваження щодо представництва інтересів і сприяння реалізації статутних завдань Комітету на договірних засадах. Порядок функціонування представництв і представників Комітету, їх права та обов’язки стосовно Комітету та третіх осіб визначаються у відповідних Положеннях або договорах. Договори підписуються Президентом або Генеральним секретарем Комітету та підлягають подальшому схваленню Правлінням Комітету.

            4.8. Комітет має право передавати (доручати, делегувати) третім особам права щодо виконання певної діяльності під егідою (з використанням інтелектуальної власності і ділової репутації) Асоціації ″УНК МТП″.

            4.9. Для виконання статутних завдань та місії МТП в Україні відповідно до Конституції та директивних документів МТП, Комітет може виступати співзасновником інших юридичних осіб.

            4.10. Комітет може вступати до національних і міжнародних організацій, статутні цілі й завдання яких є подібними до цілей і завдань Комітету за цим Статутом.

            4.11. Комітет має свою печатку, штамп, фірмовий бланк, емблему, знак для товарів і послуг, зразки яких затверджуються Генеральним секретарем Комітету.

            4.12. Відповідно до Закону України „ Про третейські суди” в Асоціації ″УНК МТП″ створено структурний підрозділ –  постійно діючий Третейський суд при Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати (Свідоцтво про реєстрацію № 001-2004 від 20 вересня 2004 р.), який займається організацією третейського розгляду спорів, примирювального посередництва, встановлення, дослідження, оцінки та розв’язання спірних обставин відповідно до чинного законодавства України.

4.13. Постійно діючий Третейський суд при Асоціації ″УНК МТП″ діє на підставі Положення і Регламенту, які затверджені Правлінням Комітету. Постійно діючий Третейський Суд при Асоціації ″УНК МТП″ має свою печатку, штамп, фірмовий бланк, емблему, знак для товарів і послуг, зразки яких затверджуються Генеральним секретарем Комітету та погоджуються Головою постійно діючого Третейського суду при Асоціації ″УНК МТП″.

СТАТТЯ 5. ПІДТРИМКА ВІДНОСИН З МТП

            5.1. У межах своїх постійних відносин із Штаб-квартирою Міжнародної Торгової Палати у м. Парижі (Франція), Комітет подає до Штаб-квартири МТП:

            – повідомлення про присвоєння певним особам статусу дійсних учасників Комітету та припинення такого статусу (прийняття до Комітету та виключення з його складу);

            – доповіді щодо основного змісту порядку денного та рішень Асамблей Комітету;

            – перелік назв своїх публікацій;

            – повідомлення про реорганізацію або ліквідацію Комітету;

            – іншу важливу інформацію щодо діяльності Комітету.

            5.2. Комітет як колективний член МТП здійснює внески до МТП у порядку та розмірі, встановлених її Штаб-квартирою.

СТАТТЯ 6. УЧАСТЬ У КОМІТЕТІ

            6.1. Учасниками Комітету є його співзасновники (сторони Установчого Договору) і члени Комітету. Усі члени Комітету та його засновники являються рівними між собою у своїх правах та обов′язках і далі тут пойменовані однаково як ″Учасник″ – в однині та ″Учасники″- у множині.

            6.2. Комітет є відкритим для вступу до складу нових Учасників та для виходу з нього на добровільних засадах. Участь у Комітеті може бути тільки дійсною, усі Учасники Комітету є його дійсними членами. Учасники Комітету є рівними між собою. Через Асоціацію ″УНК МТП″ усі Учасники Комітету набувають членство у МТП.

            6.3. Учасниками Комітету можуть бути юридичні особи які зареєстровані і діють на території України або іноземних країн згідно законодавства України чи відповідної держави,  які визнають його Статут і Установчий договір, безпосередньо сприяють реалізації мети, цілей та завдань Комітету, здійснюють щорічні  членські внески до Комітету.

            Затвердження зацікавленої особи у статусі Учасника Комітету здійснює Правління Комітету на підставі подання нею до Комітету Заяви і Декларації встановленого зразка, за умови здійснення щорічних членських внесків у встановленому розмірі та порядку, які закріплюються у відповідному Положенні, затвердженому Правлінням Комітету.

            Статус Учасника підтверджується Свідоцтвом встановленого зразка.

            Учасники Комітету реєструються за його поданням у реєстрі членів МТП, який веде Штаб-квартира Міжнародної Торгової Палати у м. Парижі (Франція).

            6.4. Термін перебування особи у статусі Учасника Комітету обчислюється: для членів – від дати, на яку відповідні внески визнаються фактично здійсненими; для співзасновників – від дати первинної державної реєстрації Комітету або дати набуття статусу члена Асоціації ″УНК МТП″.

            6.5. Будь-який Учасник Комітету має право вийти з його складу, але не раніше 30 календарних днів з дати повідомлення Правління Комітету про відповідні наміри рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

            6.6. Учасник Комітету, який не може спростувати документальними доказами інформації про те, що він систематично не виконує чи неналежним чином виконує свої обов’язки згідно Установчих документів Асоціації ″УНК МТП″ (Статуту, Установчого договору) чи перешкоджає своїми діями досягненню мети Комітету, або в інших випадках (до яких відноситься, зокрема, втрата зв’язків із Комітетом) може бути виключений з Комітету рішенням Правління Комітету. При вирішенні питання про виключення певного Учасника з Комітету, він участі у голосуванні не бере.

СТАТТЯ 7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ КОМІТЕТУ

            7.1. Учасники Комітету при вступі до Асоціації ″УНК МТП″ не втрачають статусу юридичних осіб.

            7.2. Усі Учасники Комітету мають рівні права та несуть рівні обов’язки.

            7.3. Усі Учасники Комітету повинні у своїй діяльності сприяти виконанню статутних завдань Комітету, додержуватися вимог Статуту Комітету.

            7.4. Кожний Учасник Комітету має право:

            – виступати і бути представленим як відповідно дійсний учасник Комітету у відносинах з українськими й іноземними фізичними, юридичними, посадовими особами;

            – брати участь у діяльності Комітету в обсязі та формах, передбачених Установчими документами та іншими нормативними документами Комітету, прийнятими на їх основі на виконання або на розвиток їх положень;

            – брати участь в управлінні Комітетом у складі його Асамблеї;

            – пропонувати своїх представників, а також представників інших Учасників для обрання їх на посади Голів і фахівців Комісій та Робочих груп Асоціації ″УНК МТП″, радників, тощо;

            – вносити заяви, пропозиції і рекомендації на розгляд органів і посадових осіб Комітету, його структурних підрозділів, згідно їх компетенції;

            – подавати свої матеріали, рекламу, оголошення для оприлюднення Комітетом;

            – одержувати інформацію, що стосується діяльності МТП, та запрошення на заходи, що нею проводяться, а також користуватися методичною допомогою Комітету щодо правил, міжнародних звичаїв, традицій, які виробляються МТП або мають застосування в її роботі;

            – брати участь у реалізації програм Комітету та у заходах, які організовує Комітет;

            – надавати  допомогу Комітету, його структурним підрозділам і пов’язаним особам;

            – одержувати сприяння Комітету в організації розв’язання суперечок з іншими Учасниками;

            – подавати обґрунтування причин невиконання своїх статутних обов’язків, а у випадку розгляду Правлінням Комітету питання про виключення Учасника зі складу Комітету, делегувати на відповідне засідання Правління особу, якій буде надано слово для надання таких пояснень;

            – вийти із складу Комітету в порядку і на умовах, встановлених цим Статутом та Установчим договором;

            – звертатися до Комітету за консультаційно-інформаційною підтримкою і організаційним сприянням у питаннях, пов’язаних із здійсненням їх статутної діяльності;

            – подавати до Комітету свої комерційні, виробничо-інвестиційні і подібні пропозиції для їх поширення, пошуку потенційних партнерів, сприяння розвитку ділових зв’язків учасників;

            – пропонувати своїх представників, а також представників інших Учасників для обрання (призначення) їх у встановленому порядку на посади членів Правління, а також, на інші посади в системі Комітету.

            – використовувати інші права, передбачені Установчими документами Комітету.

            7.5. Учасники Комітету зобов’язані:

            – робити внесок у діяльність Комітету в порядку, передбаченому Установчими й іншими нормативними документами Комітету, прийнятими на виконання або розвиток їх положень;

            – забезпечувати повне за обсягом і своєчасне виконання обов’язків, прийнятих на себе Учасником або його повноважним представником, на якого покладено певні посадові повноваження в системі Комітету, у відповідності з вищезгаданими документами;

            – своєчасно і в повному обсязі сплачувати щорічні членські внески відповідно Установчих документів Комітету та відповідного Положення Комітету;

            – утримуватися від дій, які можуть завдати шкоди діяльності чи репутації Комітету, МТП, а також, у рамках чинного законодавства, інших Учасників Комітету.

            7.6. Засновники та інші учасники Комітету, а також працівники Комітету не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у зв’язку із своїм становищем в Комітеті.

            7.7. Невиконання вимог цього Статуту, Установчого договору та прийнятих у відповідності з ними нормативних актів Комітету, у тому числі угод між Учасником і Комітетом, тягне за собою обов’язок відповідного Учасника відшкодувати Комітету та іншим Учасникам прямі збитки, завдані своїм порушенням, у повному обсязі.

            7.8. Спори, що виникають між Учасниками Асоціації ″УНК МТП″ вирішуються постійно діючим Третейським судом при Асоціації ″УНК МТП″ згідно затвердженого Регламенту, якщо інше не передбачено нормами чинного законодавства України.

            7.9. Учасники Асоціації ″УНК МТП″ мають право включати рекомендоване третейське застереження постійно діючого Третейського суду при Асоціація ″УНК МТП″ у договори, які вони укладають з резидентами України.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ КОМІТЕТУ

            8.1. Для забезпечення належного функціонування Комітету, Учасниками створюються органи управління та контролю Комітету:

            – Асамблея Учасників Комітету (далі – “Асамблея”) – вищий орган управління Комітету;

            – Правління Комітету (далі – “Правління”) – що є наглядовим органом Комітету, який від імені Учасників здійснює оперативний нагляд за  роботою виконавчого органу Комітету в період між Асамблеями;

            – Секретаріат Комітету (надалі – “Секретаріат”) – є виконавчим органом, який здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Комітету, забезпечує підготовку і виконання рішень інших органів  управління Комітету.

           – Ревізійна комісія Комітету (надалі – “Ревізійна комісія”) – орган, що здійснює контроль за дотриманням Статуту, формування та використанням власності Комітету, виконанням рішень Асамблеї та інших керівних органів Комітету, його господарчою та фінансовою діяльністю.

          Посадовими особами Комітету визнаються Президент Комітету, Генеральний Секретар Комітету та члени Правління, Голова Ревізійної комісії Комітету. Посадовими особами Комітету не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією та законами України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням (вироком) суду.

Посадові особи Комітету відповідають за заподіяну ними матеріальну шкоду Комітету та шкоду його діловій репутації відповідно до норм чинного законодавства України.

СТАТТЯ 9. АСАМБЛЕЯ УЧАСНИКІВ

            9.1. Вищим  органом управління Комітету – є Асамблея, яка скликається один раз на 3 (три) роки Правлінням або Президентом Комітету.

            Позачергово Асамблея може бути у будь-який момент скликана Президентом Комітету або Правлінням, якщо цього вимагають інтереси Комітету в цілому.

            9.2. Норми представництва на Асамблею встановлюються Правлінням у повідомленні про скликання Асамблеї.

            9.3. При вирішенні питань на Асамблеї кожен присутній делегат має один голос.

            9.4. Про проведення Асамблеї Учасники повідомляються персонально рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою, або по телефону, з зазначенням часу і місця проведення Асамблеї та її порядку денного. Повідомлення Учасників повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання Асамблеї.

            9.5. До виключної компетенції Асамблеї відноситься:

            – винесення рішення про прийняття змін і доповнень до Статуту і Установчого договору Комітету або викладення їх у новій редакції. Зміни й доповнення до кожного з установчих документів Комітету (Статуту, Установчого договору) або викладення їх у новій редакції підлягають оформленню у вигляді документа,скріпленого підписом Генерального секретаря та Президента Комітету;

            – заслуховування звітів Правління (його членів) про результати діяльності Комітету за період між датами проведення минулої та поточної Асамблеї;

            – визначення основних напрямів діяльності Комітету на наступний трирічний період;

            – обрання Президента Комітету на трирічний період;

            – затвердження програм, планів та звітів про їх виконання;

            – утворення Правління Комітету в першому складі, розпуск і переобрання членів Правління;

            – прийняття рішень про припинення діяльності Комітету, призначення ліквідаційної комісії, розпорядження залишком ліквідаційної маси;

            – винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Комітету, обраних Асамблеєю;

            9.6. Асамблея має право також, приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Комітету, в тому числі віднесених до компетенції Правління або Секретаріату Комітету.

            9.7. Асамблея має право визначати повноваження інших органів і посадових осіб Комітету, змінювати і скасовувати прийняті ними рішення.

            9.8. Рішення про ліквідацію (реорганізацію) Комітету приймаються Асамблеєю не менше ніж 2/3 від числа присутніх делегатів від Учасників (надалі – “присутніми”).

            9.9. Рішення про призначення ліквідаційної комісії та розпорядження залишком ліквідаційної маси приймаються більшістю у 60 % (шістдесят відсотків) голосів присутніх.

            9.10. З решти питань рішення на Асамблеї приймаються простою більшістю голосів присутніх.

            9.11. Асамблея вважається правомочною, якщо на ній присутні делегати від більше ніж 50 % (п’ятидесяти відсотків) Учасників Комітету.

            9.12. Рішення Асамблеї оформлюється протоколом, який підписується Президентом Комітету та Генеральним Секретарем.

             9.13. Рішення Асамблеї є обов’язковим для усіх Учасників Комітету, його органів управління та працівників Комітету.

            9.14. У випадку, якщо питання, що віднесене до компетенції Асамблеї повинно бути вирішено невідкладно, або якщо хто-небудь з Учасників повідомив рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою, або по телефону про неможливість своєї участі у Асамблеї, яку скликано в порядку, передбаченому даним Статутом, замість проведення Асамблеї, рішення по всіх питаннях запропонованого порядку денного Асамблеї можуть бути прийняті шляхом опитування Учасників.

            9.15.    Процедура опитування складається з етапів, визначених у пп. 9.15.1-9.15.6.

            9.15.1.Генеральний секретар або Президент Комітету, способом, передбаченим у п. 9.4. Статуту, надсилає усім Учасникам бюлетені з проектами рішень або питаннями для голосування. Одночасно надсилається інформація, проекти змін та інші документи, необхідні для прийняття цих рішень.

            9.15.2. Учасники протягом 10 (десяти) календарних днів після відправлення їм бюлетенів заповнюють їх, підписують та надсилають Президенту Комітету рекомендованим листом або кур’єром, або електронною поштою.

            9.15.3. Рішення приймається у загальному порядку, передбаченому п.п. 9.8. – 9.10. даного Статуту. Функцію підрахунку голосів у такому випадку виконує Президент Комітету.

            9.15.4. Протягом 5 (п’яти) робочих днів, з дня отримання бюлетеню від останнього з Учасників, які прислали свої бюлетні у строк, наведений у п. 9.15.2., Генеральний секретар Комітету складає протокол за результатами опитування Учасників, який підписується Президентом Комітету та Генеральним секретарем.  Після підписання протоколу в порядку, вказаному вище, Генеральний секретар Комітету повідомляє усіх Учасників про результати опитування способом, що наведений в п. 9.4. Статуту.

            9.15.5. Бюлетень для опитування також може бути особисто переданий Президентом Комітету або Генеральним секретарем Комітету під підпис Учаснику або його уповноваженому представникові, та особисто повернений Учасником (його уповноваженим представником) Президенту або Генеральному секретарю Комітету під підпис після його заповнення.

            9.15.6. Якщо рішення не були прийняті або питання не були схвалені, Президент Комітету може провести повторне опитування за вищезгаданою процедурою.

            9.16. Рішення, прийняті в результаті опитування, здійсненого способом, наведеним вище, вважаються правомочними і мають силу рішень Асамблеї, якщо заповнені бюлетені Президенту Комітету у строк, наведений у п. 9.15.2. цього Статуту, надіслали більше ніж 50% (п’ятдесят відсотків) Учасників.

СТАТТЯ 10. ПРАВЛІННЯ КОМІТЕТУ

            10.1. Вищим органом управління діяльністю Комітету в період між Асамблеями є Правління Комітету. Головою правління – є Президент Комітету. Президент, Перший(-і) віце-президент(-и), Віце-президент(-и), Генеральний секретар Комітету є членами Правління за посадою. Строк повноважень Правління встановлюється у 3 (три) роки. Кількість членів Правління визначається Асамблеєю.

            10.2. Правління Комітету здійснює такі повноваження:

            – приймає рішення про прийняття та виключення Учасників Комітету, про нагородження Учасників, партнерів та посадових осіб Комітету;

            – встановлює  розміри щорічних  членських внесків Учасників Комітету;

            – призначає Генерального секретаря Комітету на період 3 (три) роки та звільняє його;

            – обирає з членів Правління та відзиває з посад Першого(-их) віце-президента(-ів) та Віце-президента(-ів) Комітету, визначає коло повноважень кожного з членів Правління, визначає штатну чи позаштатну основу роботи останніх;

            – затверджує Положення про регіональні представництва Комітету, приймає рішення про їх створення та ліквідацію.

            – схвалює договори (угоди) Комітету, які встановлюють чи припиняють представництво інтересів і реалізацію завдань Комітету третіми особами в регіонах України та за кордоном;

            – приймає (схвалює) рішення про призначення та звільнення керівників регіональних представництв та представниківКомітету, у тому числі зарубіжних;

– з метою спеціалізованого професійного опрацювання різних напрямків діяльності Комітету, поглиблення його обізнаності щодо проблем та інтересів різних галузей економіки України і вироблення ним відповідної політики, створює при Комітеті профільні комісії та робочі групи (надалі – “Комісії”) та призначає їх голів (на громадських засадах), а також виносить рішення про розформування Комісій та звільнення їх голів;

– призначає та відзиває з посад радників Комітету та визначає коло повноважень кожного з них;

            – затверджує річні (піврічні) плани роботи і кошториси Комітету, звіти про їх виконання;

            – приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Комітету, крім обраних Асамблеєю;

            – реалізує інші повноваження, передбачені нормативними документами Комітету, які не суперечать положенням його Установчих документів і не відносяться до виключної компетенції Асамблеї.

Правління має право змінювати і скасовувати на майбутнє рішення інших органів (крім Асамблеї) і посадових осіб Комітету.

Перші чотири підпункти цього пункту визначають повноваження, належні до виключної компетенції Правління.

            10.3. Правління Комітету проводить свої засідання за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Правління вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 1/3 (однієї третини) його членів, обов′язково включаючи Президента Комітету. У випадку відсутності Президента Комітету та неможливості прийняття ним участі у засіданні Правління, за його письмовим наказом його функції тимчасово виконує інший член Правління.

            10.4. Правління приймає рішення більшістю голосів від числа присутніх членів Правління. У випадку неможливості прийняття рішення в силу рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Президента Комітету.

            10.5. Позачергові засідання Правління скликаються з ініціативи Президента або на вимогу не менше ніж половини усього складу Правління.

           10.6 У разі необхідності, рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування.

Рішення про проведення опитування приймає виключно Президент Комітету.

10.7. Прийняття Правлінням рішень шляхом опитування здійснюється в порядку, вказаному у п.п. 9.15.1.-9.15.6. цього Статуту, при цьому слова “Учасник” та “Учасники” замінюються на слова “член Правління” та “члени Правління”.

10.8. Рішення, прийняті Правлінням шляхом опитування, здійсненого способом, наведеним вище, вважаються правомочними і мають силу рішень Правління, якщо заповнені бюлетені до Комітету у строк, наведений у п. 9.15.2. Статуту, надіслали не менше 1/3 (однієї третини) членів Правління.

10.9. Рішення Правління шляхом опитування приймаються простою більшістю голосів за умови виконання вимог п. 10.8. Статуту. Голоси членів Правління при цьому визначаються із заповнених бюлетнів. У випадку неможливості прийняття рішення в силу рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Президента Комітету.

СТАТТЯ 11. ПРЕЗИДЕНТ, ПЕРШИЙ(-І) ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ(И), ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ(И) КОМІТЕТУ

            11.1. Президент Комітету – є головою Правління, являється посадовою особою Комітету, яка підзвітна Асамблеї.

            Особа, яка обіймає або обіймала посаду Президента Комітету, може бути обрана на цю посаду на новий трирічний період (переобрана). Число можливих переобрань не обмежується.

            11.2. Перший(-і) віце-президент(и), Віце-президент(и) Комітету діють на штатній і позаштатній основі, надають всебічну допомогу Президентові у виконанні його завдань і функцій і мають статус його заступників із певних питань у певних напрямках, визначених Президентом і затверджених Правлінням Комітету. Строк їх повноважень складає 3 (три) роки з можливістю його продовження чи дострокового припинення Правлінням Комітету.

            Перший(-і) віце-президент(и), Віце-президент(и) взаємодіють із структурними підрозділами Комітету згідно спеціалізації та функціональних завдань відповідних посадових осіб.

            11.3.  Президент Комітету:

            – представляє Комітет перед третіми особами в Україні та за її межами, без довіреності діє від імені Комітету, має право підпису будь-яких документів від імені Комітету, крім тих, які віднесені до виключних повноважень Генерального секретаря (п. 12.4. Статуту);

            -вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Комітету в межах, визначених цим Статутом, Установчим договором та чинним законодавством України;

            -головує на Асамблеях та засіданнях Правління, санкціонує винесення певних питань та документів на порядок денний тих чи інших засідань (Асамблей та Правління);

            – з урахуванням інтересів місцевого бізнесу, попередньо визначає доцільність і правову форму (відокремлений підрозділ Комітету або договір з третьою особою) представництва інтересів і діяльності Комітету в певному регіоні, рекомендує осіб для його здійснення;

            – здійснює стратегічне керівництво діяльністю Комітету, контролює та спрямовує оперативне керівництво поточною роботою Комітету, здійснює контроль за управлінням майном Комітету;

            -вводить в дію положення, правила, регламенти, плани, інші локальні нормативні акти Комітету, подає їх, у необхідних випадках, на затвердження Правління або Асамблеї;

            – погоджує організаційно-функціональну структуру і штатний розпис Секретаріату  Комітету;

            – створює підлеглі йому служби (департаменти) і посади в структурі Секретаріату Комітету, розподіляє обов’язки між ними, з огляду на фінансові можливості Комітету, призначає відповідних посадових осіб на штатній і позаштатній основі, здійснює керівництво і контроль над ними;

            – у межах чинного законодавства України реалізує інші повноваження у відповідності з Конституцією МТП, установчими та іншими нормативними актами Комітету, вживає будь-яких заходів, необхідних для досягнення цілей і завдань Комітету, за винятком повноважень, належних до виключної компетенції Асамблеї або Правління Комітету;

            – має право делегувати певні свої повноваження Першому(-им) віце-президенту(-ам), Віце-президенту(-ам), Генеральному секретарю Комітету.

            11.4. В разі смерті, відставки Президента Комітету або у будь-яких інших випадках, коли він не в змозі виконувати свої повноваження, на період до обрання нового або повернення діючого Президента Комітету до виконання його посадових обов’язків, за відсутності наказу діючого Президента про інше, Виконуючим обов’язки Президента Комітету стає Перший віце-президент або, за відсутності такої можливості, Віце-президент. За наявності декількох Перших віце-президентів або Віце-президентів, Виконуючий обов’язки Президента обирається Правлінням Комітету простою більшістю голосів.

            11.5. Перший(-і) віце-президент(и), Віце-президент(и) можуть мати позаштатних радників, які входять до апарату Комітету.

СТАТТЯ 12. СЕКРЕТАРІАТ КОМІТЕТУ

            12.1. Секретаріат – є виконавчим органом Комітету, складається з Генерального секретаря Комітету, який призначається Правлінням за поданням Президента Комітету, та підконтрольних і підзвітних йому служб, департаментів, радників і виконавчого персоналу, які входять до структури апарату Комітету.

            12.2. Генеральний секретар є головою виконавчого органу Комітету, являється вищою посадовою (службовою) особою Комітету та його керівником.

Генеральний Секретар  підзвітний Асамблеї, Правлінню, Президенту Комітету і несе перед ними відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій. Генеральний секретар засновує зазначені у пункті 12.1. служби й посади та здійснює їх кадрове наповнення на штатній і позаштатній основі у відповідності з фінансовими можливостями Комітету та за письмовим погодженням Президента Комітету, розподіляє обов’язки між ними та керує їх виконанням.

            12.3. Генеральний секретар:

            – представляє Комітет перед третіми особами в Україні та за її межами, без довіреності діє від імені Комітету, має право підпису будь-яких документів від імені Асоціації ″УНК МТП″;

            -здійснює організаційно–розпорядчі функції в Комітеті та оперативний контроль над поточною діяльністю Комітету;

            -розробляє та готує проекти документів для подання на розгляд та затвердження органами управління Комітету та забезпечує їх виконання;

            -виконує функції секретаря Асамблеї та Правління Комітету;

            – укладає договори та інші угоди з юридичними та фізичними особами від імені Комітету;

            -разом з Президентом Комітету завіряє своїм підписом протоколи засідань і рішення органів управління Комітету;

            -приймає рішення про уповноваження або скасування повноважень представників Комітету, а так само фізичних осіб, що діють від імені представників – юридичних осіб;

            – видає від імені Комітету та скасовує довіреності на вчинення правочинів (у тому числі договорів, контрактів тощо) іншим особам на здійснення юридично значущих дій в межах своїх повноваженнях;

            – контролює, спрямовує та враховує у плануванні роботи Комітету діяльність місцевих (регіональних) представників і представництв, а також Комісій Комітету;

            – у межах чинного законодавства України, реалізує інші повноваження як керівник Комітету у відповідності з Конституцією МТП, установчими та іншими нормативними актами Комітету, і вживає будь-яких заходів, необхідних для досягнення цілей і завдань Комітету, за винятком повноважень, належних до виключної компетенції Асамблеї, Правління, Президента Комітету.

            12.4. Генеральний секретар Комітету має право доручати виконання певних своїх повноважень посадовим особам Секретаріату Комітету, крім тих які визначені як його виключні повноваження.

            12.5. Генеральний секретар Комітету має такі виключні повноваження:

– має право першого підпису на усій офіційній (у тому числі фінансовій, бухгалтерській) документації Комітету, а також документах звітності Комітету перед органами державної влади та місцевого самоврядування;

– має право першого підпису документів у сфері майнових відносин Комітету;

– контролює і несе відповідальність за роботу бухгалтерії Комітету;

– вживає заходів щодо матеріально-технічного та господарського забезпечення діяльності Комітету, здійснює управління його майном, у відповідності з нормами, якими регулюється діяльність Комітету;

            -затверджує організаційно-правову структуру і штатний розпис Секретаріату  Комітету;

– за згодою Президента Комітету, встановлює посадові оклади працівникам Секретаріату Комітету;

            – виступає від імені Комітету у відносинах з його трудовим колективом і працівниками.

СТАТТЯ 13. ТРУДОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

            13.1. Трудовий колектив Комітету становлять усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди).

            13.2. Повноваження трудового колективу Комітету та органу представництва його інтересів визначаються чинним законодавством України.           

13.3. Комітет, його органи управління і посадові особи зобов’язані забезпечити трудовому колективу Комітету, усім його працівникам, належні та безпечні умови праці, своєчасну оплату праці та її індексацію, а також усі інші соціально-економічні гарантії, передбачені трудовим законодавством України.

СТАТТЯ 14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

            14.1. Контроль за дотриманням Статуту, формуванням та використанням власності Комітету, виконанням рішень Асамблеї та інших органів управління Комітету, його господарською та фінансовою діяльністю здійснює Ревізійна комісія, яка обирається Асамблеєю строком на 3 (три) роки у складі не менше трьох осіб, включаючи її Голову. Персональний склад Ревізійної комісії обирається з Учасників Комітету.

            14.2. Члени Ревізійної комісії не можуть бути членами Правління Комітету та Секретаріату. Повноваження будь-якого з членів Ревізійної комісії, включаючи її Голову, можуть бути припинені достроково рішенням Асамблеї.

            14.3. Діяльність Ревізійної комісії визначається окремим Положенням, яке затверджується Правлінням Комітету. Рішення Ревізійної комісії оформлюється протоколом, який підписується Головою Ревізійної комісії.

            14.4. Ревізійна комісія здійснює перевірки у сферах, визначених у пункті 15.1. за дорученням Асамблеї, Правління або Президента Комітету.

            14.5. Члени Ревізійної комісії мають право вимагати від посадових осіб Комітету подання усіх необхідних для здійснення перевірок матеріалів, бухгалтерських і подібних документів, особистих письмових пояснень.

            14.6. Ревізійна комісія складає висновок за річними звітами про діяльність Комітету і його балансом. Без заслуховування такого висновку Асамблея або Правління не може затвердити зазначений документ.

СТАТТЯ 15. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА І КОШТІВ КОМІТЕТУ

            15.1. Майно Комітету складає сукупність речей та інших цінностей (включаючи кошти і нематеріальні активи), що мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності Комітету та відображаються в його балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку.

            Джерелами формування майна Комітету є:

            – внески, здійснені Учасниками шляхом передачі Комітету матеріальних і нематеріальних цінностей, а так само прав (об’єктів внеску), оцінених за взаємною згодою сторін;

            – цінності, одержувані як пасивні доходи (проценти, дивіденди, страхові виплати і відшкодування, роялті тощо);

            – доходи, які можуть бути отримані у вигляді дотацій або субсидій з державного чи місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що може бути надана Комітету відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно законодавства, з метою зниження рівня таких цін).

            15.2. Джерелом формування майна та коштів Комітету не можуть бути кредити.

            15.3. Майно Комітету не може бути предметом застави.

            15.4. Об’єкти внесків Учасників передаються Комітету в абсолютне володіння, користування і розпорядження з урахуванням вимог чинного законодавства відповідно до прямих застережень Учасників про спрямування тих їх внесків, які мають цільовий характер.

            15.5. Майно Комітету спрямовується повністю та виключно на забезпечення його статутної діяльності й реалізацію його статутних завдань, і не підлягає передачі Учасникам Комітету у будь-якій частині.

            Матеріальні цінності, отримані Комітетом на праві власності, господарського відання чи оперативного управління в якості внеску, вважаються переданими без обмеження строків та інших умов використання, якщо інше не передбачено угодою між особою, що їх передала, і Комітетом. Зокрема, у випадках припинення статусу Учасника для такої особи, цінності, передані нею у користування Комітету, не повертаються їй чи її правонаступникам, якщо інше не передбачено відповідною угодою між цією особою і Комітетом.

            15.6. Порядок використання майна Комітету визначають Генеральний секретар, Президент Комітету, Правління та Асамблея у відповідності до своїх статутних завдань і повноважень.

            15.7. Комітет може створювати за рахунок власних коштів резервний фонд. Розміри, порядок створення та використання резервного фонду визначаються Правлінням. Кошти резервного фонду знаходяться у повному розпорядженні Комітету.

            15.8. Можливі збитки Комітету покриваються за рахунок його резервного фонду. За недостатності коштів резервного фонду для покриття збитків, рішення про джерело їх покриття приймається Правлінням Комітету.

СТАТТЯ 16. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

            16.1. Фінансовий рік Комітету співпадає з календарним роком.

            16.2. Комітет веде первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані, здійснює звітність у відповідності з чинним законодавством України.

            16.3. Генеральний секретар та головний бухгалтер (фінансовий директор) Комітету несуть персональну відповідальність за дотримання порядку ведення та достовірність обліку та звітності.

            16.4. Генеральний секретар та головний бухгалтер (фінансовий директор) Комітету зобов’язані наприкінці поточного фінансового року подати Асамблеї чи Правлінню Комітету на затвердження звіт про виконання кошторису витрат за поточний рік та проект кошторису витрат Комітету на наступний рік.

            16.5. Комітет користується обов’язковим та добровільним аудитом згідно чинного законодавства України.

            16.6. Комітет зобов’язується подавати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики, у строки, передбачені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 17. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

            17.1. Комітет припиняє свою діяльність у випадку його реорганізації або ліквідації, які здійснюються на підставі рішення Асамблеї або на підставі судового рішення у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України.

            17.2. При прийнятті рішення про припинення діяльності Комітету Асамблея призначає ліквідаційну комісію, до якої з моменту її призначення переходять усі функції управління справами Комітету, та визначає строки виконання дій з реалізації процедури ліквідації, у відповідності з вимогами законодавства. Ліквідаційна комісія публікує у відповідному органі преси у п’ятиденний строк з моменту її призначення, інформацію про припинення діяльності Комітету із зазначенням порядку і строку висування кредиторами вимог до нього, проводить оцінку наявного майна Комітету, виявляє його дебіторів і кредиторів та вживає заходів щодо розрахунків з ними; складає відповідні баланси, подає їх на розгляд і затвердження Асамблеї.

            17.3. У разі ліквідації Комітету, його активи не розподіляються між Учасниками Комітету, а передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду чи зараховуються до доходу бюджету.

            17.4. Установчі документи Комітету передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

            17.5. Комітет вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

СТАТТЯ 18. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. При тлумаченні змісту цього Статуту беруться до уваги однакові для всього змісту значення слів і понять, а також загальноприйняті значення термінів.

18.1.1. Якщо буквальне значення слів і понять, а також загальноприйняті значення термінів не дають змоги з’ясувати зміст окремих частин цього Статуту, їхній зміст встановлюється порівнянням відповідної частини Статуту зі змістом інших його частин, усім його змістом, намірами засновників.

18.2. Цей Статут складений українською мовою у 2 (двох) автентичних оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

18.3. Статут може бути перекладений іноземними мовами, при цьому у разі виникнення розбіжностей, оригінальним завжди вважається текст Статуту, викладений українською мовою.

 1444400033_1