Членство

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними Зборами УНК МТП

Постанова № 6 від 22 грудня  2016 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про набуття членства в

Асоціації “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати”

Стаття 1. Загальні положення

 • Це Положення розроблено відповідно до Статуту Асоціації “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” скорочено УНК МТП/ICC Ukraine та визначає порядок набуття та припинення членства в УНК МТП.
 • Умови та вимоги цього Положення є обов’язковими для усіх учасників 
  УНК МТП.
 • Учасники УНК МТП не несуть відповідальності за зобов’язаннями УНК МТП.
 • УНК МТП не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх учасників.
 • Усі питання, які не врегульовані Статутом УНК МТП, цим Положенням і внутрішніми документами УНК МТП, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 2. Членство в УНК МТП

 • Учасниками УНК МТП можуть бути:
  • Суб’єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані і діють на території України;
  • Суб’єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані і діють на території іноземних країн;
  • Господарські об’єднання (асоціації, корпорації, консорціуми, концерни, холдинги), інші форми об’єднань підприємств, господарські товариства, компанії та інші юридичні особи, які створені та діють в порядку передбаченому чинним законодавством.
 • До виключної компетенції Загальних Зборів та Правління УНК МТП відносяться питання прийому та виключення зі складу учасників УНК МТП.
 • Облік учасників УНК МТП здійснюється Секретаріатом УНК МТП та вноситься до реєстру членів МТП, який веде штаб-квартира МТП.
 • До виключної компетенції Секретаріату УНК МТП відноситься виготовлення, вручення та анулювання Свідоцтва учасника на підставі рішень Загальних Зборів та Правління УНК МТП.

Стаття 3. Порядок прийому до УНК МТП

 • Суб’єкти підприємницької діяльності та господарські об’єднання, які виявили бажання вступити до складу УНК МТП, подають до УНК МТП: Заяву (додаток №1), Форму (додаток №2) і Декларацію (додаток №3).
 • Рішенням Загальних Зборів/Правління УНК МТП Учаснику УНК МТП видається Свідоцтво Учасника встановленого зразка (додаток №4) затвердженого Постановою №6 від 22 грудня 2016 року Загальних Зборів УНК МТП, з терміном дії 
  1 (один) рік з дати видачи, з наступною видачою нового Свідоцтва, після сплати учасником чергового щорічного членського внеску, за відповідний календарний рік.
 • Статус Учасника підтверджується Свідоцтвом встановленого зразка.

Стаття 4. Припинення членства в УНК МТП

4.1. Членство у УНК МТП припиняється у зв’язку з:

4.1.1. Рішенням учасника УНК МТП щодо виходу зі складу УНК МТП. Припинення членства у УНК МТП у такому разі настає з моменту прийняття рішення відповідним керівним органом учасника УНК МТП (рішення керівника, якщо це передбачено Статутом) та затверджується рішенням Загальних Зборів/Правління 
УНК МТП.

4.1.2. Припинення членства в УНК МТП у зв’язку із згортанням діяльності асоціації, господарського товариства, компанії, асоціації, корпорації, консорціуму, концерну, холдингу та інших форм об’єднань підприємств, які створені та діють в порядку передбаченому чинним законодавством, відбувається з моменту настання такої події;

4.1.3. Рішенням Загальних Зборів/Правління щодо виключення з УНК МТП за невиконання статутних вимог, несплати членських внесків.

4.1.4. Учасник УНК МТП, який не виконує статутних вимог, не сплачує щорічні членські внески, виключається із числа учасників УНК МТП рішенням Загальних Зборів/Правління УНК МТП, про що інформується штаб-квартира МТП та викладається відповідна інформація на сайті.

4.1.5. У випадку припинення членства в УНК МТП майно або кошти, внесені для організації діяльності УНК МТП та виконання ним статутних завдань, у тому числі у вигляді щорічних членських внесків, не повертаються.

Стаття 5. Порядок внесення змін та доповнень до цього Положення

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Загальними Зборами/Правлінням УНК МТП за поданням  Президента УНК МТП.

Додаток №1 
до Положення

про набуття членства в УНК МТП

додаток №2 

до Положення

про набуття членства в УНК МТП

додаток №3 

до Положення

про набуття членства в УНК МТП

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними Зборами УНК МТП

Постанова № 6 від 22 грудня  2016 року

ПОЛОЖЕННЯ

про розмір та порядок сплати членських внесків Учасниками

Асоціації “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати”

Стаття 1. Загальні положення та визначення

 • Міжнародна Торгова Палата, Світова організація бізнесу – скорочена назва МТП.
 • Асоціація “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” – скорочена назва УНК МТП/ICC Ukraine, національний комітет МТП, який створений відповідно до Конституції МТП.
 • Дійсний Учасник УНК МТП – суб’єкт господарської діяльності, який зареєстрований і діє на території України або іноземної країни згідно законодавства України або законодавства відповідної держави, та який визнає та виконує норми Конституції МТП та Статуту УНК МТП, безпосередньо сприяє діяльності УНК МТП, сплачує щорічні членські внески до УНК МТП, отримав Свідоцтво УНК МТП про статус Учасника встановленого зразка та внесений до реєстру членів МТП, який веде штаб-квартира МТП.
 • Це Положення розроблено відповідно до вимог Конституції МТП, Статуту та відповідних рішень Загальних Зборів/Правління УНК МТП, що не суперечать Конституції та чинному законодавству України.
 • Членські внески є одним з основних джерел забезпечення виконання УНК МТП своїх функцій, сприяння просуванню інтересів своїх Учасників, реалізації конкретних напрямків статутної діяльності.
 • Розмір членського внеску Учасника УНК МТП визначається відповідно до Базового та Розширеного пакету УНК МТП.
 • Базовий пакет Учасника УНК МТП – мінімальні послуги, які надаються УНК МТП Учаснику.
 • Розширений пакет Учасника УНК МТП – базовий пакет та додаткові послуги, які надаються УНК МТП Учаснику.
 • Базовий пакет Учасника УНК МТП включає:

– участь у конференціях, форумах, круглих столах УНК МТП (безоплатна або із знижкою);

– презентація можливостей організації учасника на заходах УНК МТП як на регіональному, національному, так і на міжнародному рівнях;

– участь у проекті “Партнерство країн” та сприяння у пошуку ділових партнерів за кордоном;

– надання рекомендаційних листів до економічних відділів Посольств та національних комітетів МТП, інших зарубіжних ділових-асоціацій, візова підтримка при проведенні УНК МТП міжнародних заходів;

– надання фахових консультацій щодо взаємодії із законодавчими, центральними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– адресне доведення позиції та ініціатив Учасників УНК МТП з визначених питань до законодавчих та центральних органів виконавчої влади;

– участь у роботі Комісій УНК МТП;

– надання інформації щодо Учасників УНК МТП та партнерів Асоціації із зазначенням контактних осіб.

 • Розширений пакет Учасника УНК МТП включає:

– базовий пакет Учасника УНК МТП;

– участь у заходах, що проводять центральні органи виконавчої влади;

– можливість участі у роботі дорадчо-консультативних органів законодавчої, центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– організація цільових ділових зустрічей та супроводження проектів організацій-учасників (в Україні та за кордоном);

– сприяння налагодження діалогу із центральними органами виконавчої влади через представників УНК МТП;

– перевірка надійності організацій на національному та міжнародному рівнях;

– розміщення інформації на сайті УНК МТП про Учасника за його згодою;

– іміджева підтримка організацій у засобах масової інформації центрального і регіонального рівнів;

– надання послуг у рамках діяльності міжнародного проекту підтримки діяльності малих і середніх підприємств в Європі та важливих міжнародних ринках «Enterprise Europe Network» (EEN);

– надання послуг у рамках діяльності міжнародного проекту Глобальної мережі інновацій, науки та технологій “Innoget”;

– надання послуг у рамках діяльності міжнародного проекту державно-приватного партнерства в Європі C.R.E.A.M.; 

– популяризація компанії через департамент виставкової діяльності УНК МТП;

– участь у проектах Національної туристичної організації;

– участь у роботі профільних Комісій штаб-квартири МТП;

– видача національного  Сертифікату рекомендованого партнера;

– участь у реалізації проектів, які МТП делегувало УНК МТП;

– участь у реалізації проектів, які УНК МТП делегувало Учасникам УНК МТП;

– участь у роботі Правління УНК МТП.

 • Сплата членських внесків є статутним обов’язком Учасників УНК МТП і здійснюється кожним Учасником УНК МТП персонально.
 • У свою чергу, УНК МТП несе відповідальність перед штаб-квартирою МТП за своєчасну сплату щорічного членського внеску.
 • Членським внеском є грошова сума, майновий внесок, роботи або послуги, що підлягають вартісній оцінці, які сплачуються (передаються, надаються) на користь УНК МТП Учасниками УНК МТП щорічно, у порядку та розмірах, визначених відповідно до цього Положення.

Стаття 2. Розмір членських внесків Учасників УНК МТП

2.1. Відповідно до Конституції МТП Національним комітетам, у тому числі УНК МТП, надано виключне право визначати розмір щорічного членського внеску для своїх Учасників.

 • Розмір щорічного членського внеску Учасників УНК МТП визначається та затверджується рішенням Загальних Зборів.
 • Розмір мінімального щорічного членського внеску (у рамках Базового пакету для Учасників) становить 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень.
 • Розмір мінімального щорічного членського внеску (у рамках Розширеного пакету для Учасників) становить 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень.
 • Розмір щорічного членського внеску для компаній-нерезидентів регулюється окремим Положенням.
 • Учасники УНК МТП мають право здійснювати окремі цільові фінансові членські внески визначеного розміру для підтримки статутної діяльності УНК МТП:

– від реалізації публікацій та друкованих видань ICC становить 10% від суми щомісячно (або щоквартальних) грошових надходжень Учаснику від реалізованих продуктів;

– від верифікації документів сума додаткового членського внеску Учасника до УНК МТП становить 400 гривень за кожний пакет документів, що проходить верифікацію і сплачується Учасником щомісячно (або щоквартально).

Стаття 3. Порядок сплати членських внесків

 • Щорічний внесок Учасників УНК МТП сплачуються до винесення рішення Загальних Зборів/Правління про прийняття Учасника до складу УНК МТП. Дата сплати щорічного внеску визнається датою вступу i набуття статусу Учасника УНК МТП. У випадку, якщо Загальні Збори/Правління не приймає рішення про прийняття Учасника до складу УНК МТП, сплачений щорічний внесок повертається у повному обсязі на рахунок платника протягом п’яти банківських днів.
 • Щорічні членські внески Учасників УНК МТП сплачуються протягом того кварталу, в якому підприємство набуло статусу Учасника УНК МТП, але не менш ніж за три дні до початку роботи Загальних Зборів/Правління, шляхом перерахування відповідних коштів на поточний рахунок УНК МТП.
 • Рішенням Загальних Зборів/Правління УНК МТП може надаватись право окремим Учасникам УНК МТП сплачувати членські внески щоквартально частками від загальної суми річного членського внеску.
 • Щорічні внески вважаються сплаченими з моменту надходження грошових коштів у визначеному розмірі на поточний рахунок УНК МТП.
 • Розмір членського внеску встановлюється відповідно до статті 2 цього Положення.
 • Щорічні членські внески можуть сплачуватись в грошовій чи майновій формі, або шляхом надання послуг на еквівалентну суму.
 • У разі сплати внесків у грошовій формі, днем здійснення оплати вважається день надходження відповідних коштів на рахунок УНК МТП, документом підтверджуючим отримання коштів є копія банківської платіжки.
 • Організацію контролю за обліком членських внесків Учасників забезпечує Генеральний секретар УНК МТП, перевіряє факт надходження коштів на розрахунковий рахунок УНК МТП і, у разі виявлення будь-яких невідповідностей, невідкладно з’ясовує причини невідповідностей та вживає заходів для їх усунення.

 Стаття 4. Відповідальність за несплату членських внесків

 4.1. У разі непогашення заборгованості Учасником УНК МТП та несплати внесків протягом календарного року, Секретаріат УНК МТП виносить на розгляд Загальних Зборів/Правління УНК МТП питання про виключення відповідного Учасника зі складу УНК МТП у порядку, встановленому Статутом Асоціації “Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати” та цим Положенням, з анулюванням Свідоцтва учасника і викладення цієї інформації на сайті УНК МТП.

 • Секретаріат у письмовій формі, під якою також розуміється повідомлення, надіслане шляхом факсимільного зв’язку чи електронною поштою, попереджає такого Учасника про внесення до порядку денного питання про його виключення, за два тижні до проведення чергового засідання Правління.
 • Згаданий у п.4.2. Учасник має право бути присутнім на засіданні Загальних Зборів/Правління i надати пояснення щодо причин недотримання ним своїх статутних зобов’язань. Загальні Збори/Правління  УНК МТП мають право розглянути питання про виключення конкретного Учасника, у разі його відсутності на засіданні без поважних причин.
 • У випадках виникнення форс-мажорних обставин, за умови належного повідомлення про них згідно п. 6.5. Статуту УНК МТП, а також тимчасових економічних ускладнень (відсутності необхідних матеріальних засобів, що не дозволяють Учаснику виконати свої статутні обов’язки щодо сплати внесків), Загальні Збори/Правління УНК МТП при вирішенні питання про виключення такого Учасника може в окремих випадках розглянути можливість надання йому відстрочки сплати членського внеску за конкретний календарний період.

Стаття 5. Порядок внесення змін та доповнень до цього Положення

 5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться Загальними Зборами/Правлінням УНК МТП за поданням Президента УНК МТП.

 

The World Business Organization

Translate »